<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3486893398300229&amp;ev=PageView&amp;noscript=1/">

Events 2019

Siegesfeier kantonale Berufsmeisterschaften FaGe

9.11.2019

kantonale Berufsmeisterschaften FaGe

2. + 9.11.2019

Lernortkooperations-Tagung MPA

7. November 2019

Berufsschau Pratteln 2019

23. bis 27. Oktober 2019

Lehrabschlussfeier FaGe und AGS 2019

26. Juni 2019

Lehrabschlussfeier MPA 2019

25. Juni 2019

Verabschiedung Robert Völker

14. Juni 2019

LOK-Tagung FaGe/AGS

April 2019